Oeps…De ingebrekestellingsbrief is niet juridisch houdbaar f#ck&@8^%

Doel van de ingebrekestelling- en verzuimregeling

Als sprake is van wanprestatie kan dit leiden tot een schadevergoedingsplicht van de debiteur. Het doel van de ingebrekestelling en verzuimregeling is de debiteur een laatste kans te bieden om aan zijn aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht te ontsnappen.

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij de crediteur de debiteur een redelijke termijn voor de nakoming stelt. De ingebrekestelling legt het moment vast waarop het verzuim zal intreden. Verzuim geeft de periode aan van de toerekenbare vertraging. Deze periode begint na verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Er zijn ook situaties waarbij verzuim intreedt zonder ingebrekestelling (ex 6:83 BW), zoals overschrijding van een fatale termijn zonder dat nakoming van de verbintenis heeft plaatsgevonden.

Gevolgen

Verzuim heeft een aantal gevolgen. Een gevolg is een risico-omslag ten nadele van de debiteur. De crediteur mag geen nadeel ondervinden van het feit dat zijn debiteur te laat presteert. Iedere onmogelijkheid in de nakoming wordt aan de debiteur toegerekend, behoudens uitzonderingen. Een ander gevolg is het ontstaan van de verplichting tot vergoeding van vertragingsschade. De wettelijke rente is ook van toepassing. Een ander gevolg is dat de crediteur bevoegd is de verbintenis om na te komen om te zetten in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding. Bij wederkerige overeenkomsten behoort ontbinding ook tot één van de gevolgen.

Advies

Het zou betreurenswaardig zijn als u de rechtsgevolgen die kleven aan verzuim misloopt omdat u geen of geen juiste ingebrekestelling heeft gedaan. Reden temeer om uw contracten adequaat te managen en correcte stappen te ondernemen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s